Rozwód – wszystko co musisz wiedzieć przed złożeniem pozwu o rozwód.

Kto może wytoczyć powództwo o rozwód?

Jeśli chodzi o wytoczenie powództwa o rozwód, to legitymację do wytoczenia powództwa ma każdy z małżonków.

Do wytoczenia powództwa o rozwód nie ma natomiast legitymacji prokurator. Prokurator celem ochrony praworządności może żądać przyłączenia się do toczącego się postępowania rozwodowego, może również wnieść apelację od wyroku orzekającego rozwód. Procesu nie może zainicjować również RPO, ale może przystąpić do procesu w każdym stanie postępowania.

Przed jakim sądem toczy się postępowanie, gdzie należy złożyć pozew o rozwód?

Postępowanie rozwodowe prowadzone jest przez sąd okręgowy jako sąd pierwszej instancji, w trybie procesowym jako postępowanie odrębne.

Jakie są przesłanki pozytywne do orzeczenia rozwodu?

Rozwiązanie małżeństwa następuje tylko, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a żadne istotne względy, które zdaniem ustawodawcy zasługują na ochronę, temu się nie sprzeciwiają.

Jakie są przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu?

Ustawodawca przyjął, że za podlegającą ochronie – skutkującą oddaleniem powództwa , należy uznać sytuację, w której wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci, lub gdyby z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz gdyby rozwodu żądałby małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego.

Co w sytuacji, gdy jeden z małżonków żąda rozwodu, a drugi separacji?

Jeżeli jeden małżonek żąda rozwodu, a  drugi separacji to sąd w pierwszej kolejności, bada czy są przesłanki do orzeczenia rozwodu. Dopiero gdy stwierdzi, że nie zachodzą przesłanki do orzeczenia rozwodu, a jednym z żądań była separacja, sąd orzeka separację.

O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym?

W wyroku rozwodowym Sąd ma obowiązek rozstrzygnąć z urzędu o:

 • winie;
 • władzy rodzicielskiej;
 • kontaktach;
 • alimentach dla dziecka;
 • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.
W jaki sposób sąd rozstrzyga o winie?

W zakresie winy w wyroku rozwodowym Sąd może orzec:

 • że winę za rozkład pożycia ponoszą obie Strony;
 • że winny rozkładowi pożycia jest tylko jedna ze Stron;
 • rozwód bez orzekania o winie ( na zgodny wniosek Stron)
 • oraz wyjątkowo Sąd może ustalić, że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia.
Ile kosztuje rozwód?

Opłata:

 • sądowa od pozwu

Opłata od złożenia pozwu jest stała i wynosi 600 zł, należy ją uiścić na konto właściwego do rozpatrzenia sprawy Sądu Okręgowego.

 • sądowa w przypadku wystąpienia z wnioskiem o podział majątku

W przypadku zawarcia w pozwie wniosku o podział majątku, należy dodatkowo uiścić opłatę w kwocie 300 zł (gdy plan podziału jest zgodny) lub 1000 zł.

 •  od pełnomocnictwa

Jeżeli Stronę w postępowaniu ma reprezentować profesjonalny pełnomocnik, to niezbędne jest również uiszczenie opłaty od pełnomocnictwa  w wysokości 17 zł na konto właściwego urzędu miasta.

 • wynagrodzenie pełnomocnika

Wynagrodzenie pełnomocnika jest  ustalane indywidualnie z klientem kancelarii, biorąc pod uwagę nakład pracy pełnomocnika oraz stopień skomplikowania sprawy.