Rozwód – od czego zacząć?

Nie ulega wątpliwości, że decyzja o rozwodzie może być jedną z najtrudniejszych w życiu – a cały proces zmierzający do orzeczenia rozwodu wydaje się być stresujący. Jak się więc do tego zabrać? Jak wszcząć postępowanie o rozwód? Jakie elementy powinien zawierać pozew o rozwód? Jakie dokumenty należy do niego dołączyć?

Jak przygotować się do rozwodu?

Do rozwodu, podobnie zresztą jak do ślubu należy się starannie przygotować. W pierwszej kolejności niezależnie, czy przy pisaniu pozwu skorzystasz z pomocy prawnika, czy pozew napiszesz samodzielnie – powinieneś zacząć od krótkiego spisania przebiegu małżeństwa -od początku waszej relacji, aż do decyzji o rozwodzie.

Bardzo ważną kwestią jest wykazanie, iż między stronami doszło do całkowitego rozkładu pożycia w sferze uczuciowej, fizycznej, a także gospodarczej.

Jakie dokumenty należy zgromadzić?

Do pozwu o rozwód należy dołączyć:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • a w przypadku gdy macie wspólne małoletnie dzieci również odpis skrócony aktów urodzenia dzieci.

Do pozwu można załączyć również inne dokumenty np. dowody związane np. z alimentami – w celu wykazania potrzeb i wydatków, czy też z dochodami.

Co powinien zawierać pozew?

Każdy pozew powinien zawierać :

 •  oznaczenie sądu;
 • określenie powoda (podanie swoich danych – imię, nazwisko, adres, PESEL);
 • określenie pozwanego (imię, nazwisko, adres, PESEL jeśli to możliwe);
 • oznaczenie wniosku, żądania;
 • określenie, czy strony korzystały z form polubownego rozwiązywania sporów;
 • podpis;
 • Załączniki.
Pozew o rozwód powinien dodatkowo zawierać:
 • wniosek dotyczący rozwiązania małżeństwa przez rozwód ze wskazaniem,  czyja wina powinna zostać orzeczona lub też określenie, ze wnosi się o rozwiązanie małżeństwa za porozumieniem stron bez orzekania o winie;
 • wskazanie dowodów, na których strona opiera swoje żądania;
 • opis stanu faktycznego uzasadniającego orzeczenie rozwodu, wykazanie rozkładu pożycia (przy czym pożycie należy rozumieć nie tylko jako ustanie fizycznego pożycia, ale również np. więzi emocjonalnych)
 • wnioski dotyczące alimentów na dzieci, na małżonka, władzy rodzicielskiej nad dziećmi, wspólnego mieszkania , kontaktów z dziećmi
 • porozumienie dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, o ile strony zdecydują się na takie rozwiązanie (trzeba nadmienić na marginesie, że fakt, ze chce się orzeczenia rozwodu z winy drugiej strony nie wyklucza np. stosowania opieki naprzemiennej czy wypracowania porozumienia rodzicielskiego.)
Gdzie należy złożyć pozew i w ilu egzemplarzach?

Pozew należy złożyć do sądu w okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małżonków. Jeśli jedno z małżonków się wyprowadziło, powinno to być złożone do sądu właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków.

Pozew powinno się złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach (podpisanych) – jeden dla sądu, a drugi w celu umożliwienia doręczenia do przez sąd pozwanemu.

 

 

Źródło: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640090059/U/D19640059Lj.pdf