Rozwód bez orzekania o winie – szybki sposób na rozwiązanie małżeństwa.

Co do zasady, Sąd w wyroku rozwodowym orzeka, o tym czy, a jeżeli tak to który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Od tej sytuacji istnieje jednak pewien wyjątek. Na zgodny wniosek Stron, Sąd może odstąpić od badania przyczyn rozpadu małżeństwa oraz ustalenia osoby (osób) winnych takiego stanu rzeczy, tym samym przyjmując, jakby żaden z małżonków nie ponosił winy. Czy rozwód bez orzekania o winie jest to rozwiązanie dobre dla wszystkich? Czy taki wniosek przyśpiesza postępowanie? Jakie są wady, a jakie zalety wystąpienia z wnioskiem
o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie?

Zgodnie z art. 56  § 1KRIO jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód (o przesłankach rozwiązania małżeństwa możecie przeczytać tu).

W wyroku rozwodowym Sąd ma obowiązek rozstrzygnąć z urzędu o:

 • winie;
 • władzy rodzicielskiej;
 • kontaktach;
 • alimentach dla dziecka;
 •  sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Co do winy, Sąd może orzec:

 • że winę za rozkład pożycia ponoszą obie Strony;
 • że winny rozkładowi pożycia jest tylko jedna ze Stron;
 • rozwód bez orzekania o winie ( na zgodny wniosek Stron)

oraz wyjątkowo Sąd może ustalić, że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia.

Kiedy Sąd może odstąpić od badania przyczyn rozpadu małżeństwa oraz ustalenia osoby (lub osób) winnych takiemu stanu rzeczy?

Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie wyłącznie na zgodny wniosek małżonków. Nie jest, więc to dobre wyjście dla każdej rozwodzącej się pary, wymaga bowiem osiągnięcia kompromisu. Niewątpliwie jednak rozwiązanie to pozwala na uniknięcie tzw. publicznego prania brudów i wzajemnego obwiniania się, prowadzącego do eskalacji konfliktu i pogorszenia relacji.

Jakie są zalety wystąpienia z wnioskiem o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie?
 • szybkość postępowania

Z całą pewnością zgodny wniosek Stron o orzeczeniu rozwodu bez orzekania o winie przyczynia się do znacznego przyśpieszenia postępowania. W wielu przypadkach pozwala na uzyskanie rozwodu nawet na pierwszej rozprawie.

 • ograniczenie postępowania dowodowego

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, nie ma potrzeby wykazywania winy drugiego małżonka, a więc i przytaczania dowodów na ustalenie tego faktu.

 • niższe koszty

Rozwód bez orzekania o winie jest tańszy. W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek Stron bez orzekania o winie, sąd zwraca z urzędu połowę uiszczonej opłaty od pozwu (300 zł) po uprawomocnieniu się wyroku. Ze względu na mniejsze skomplikowanie sprawy niższe jest również wynagrodzenie za prowadzenie sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika.

Czy są, jakieś wady?

Każde rozwiązanie, także i to ma pewne wady:

Najbardziej doniosłą wadą jest kwestia alimentów.

 • alimenty

W przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, małżonek rozwiedziony może żądać alimentów od byłego małżonka, tylko w przypadku pozostawania w niedostatku. Co do zasady, obowiązek zapłaty takich alimentów, wygasa jednak po upływie 5 lat at od daty rozwiązania małżeństwa. Po upływie tego terminu należy złożyć wniosek o jego wydłużenie w razie dalszego pozostawania w niedostatku co będzie wymagało przeprowadzenie osobnego postępowania
i przedstawienia dowodów na dalsze pozostawanie w niedostatku.

Czy po wniesieniu pozwu o rozwód można zmienić zdanie?

Oczywiście, że tak. Mimo wniesienia pozwu o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie, każda ze Stron może zmienić zdanie na każdym etapie postępowania, żądając orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka.

Autor: apl. radc. Agnieszka Dudek-Niestrój

Źródło:

ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640090059/U/D19640059Lj.pdf